Тячівська громада
Закарпатська область, Тячівський район

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ РОЗДІЛУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА ТЯЧІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата: 13.11.2019 15:10
Кількість переглядів: 2199

Фото без описуВиготовлення Стратегічної екологічної екологічної оцінки, яка є складовою частиною містобудівної документації - Генерального плану міста Тячів Закарпатської області, здійснюється у відповідності до Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”, державних будівельних норм, санітарного законодавства та інших нормативно-правових актів.

 

 1. Замовник проекту: Тячівська міська рада

90500, Закарпатська обл., Тячівський р-н, м. Тячів, вул. Шевченка, буд. 2

 

    Виконавець: Фізична особа - підприємець Гриник Андрій Романович,

80382, Львівська область, Жовківський район, с. Ситихів, вул. Ситихівська, буд. 96

2. Склад та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Генеральний план міста Тячів є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Тячівської міської ради.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.

Генеральним планом м. Тячів вирішуються наступні питання:

-   обґрунтування   майбутніх потреб і   визначення   переважних напрямів використання територій;

-   урахування державних, громадських і   приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;

-   обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;

-   забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населеного пункту;

- визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу,   наукову,   естетичну,   історико-культурну   цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

-   розроблення   містобудівних   заходів   щодо   охорони   довкілля   та раціонального використання природних ресурсів;

-   розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.

При розробленні генерального плану враховується Генеральна схема планування території України, Схема планування території Закарпатської області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Умови для реалізації видів діяльності та об'єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються генеральним планом відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Генеральний план м. Тячів є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні і призначений для обґрунтування здійснення довгострокової стратегії планування і забудови території даного населеного пункту.

Рішення Генерального плану міста Тячів у майбутньому стануть підставою для розроблення плану зонування проектованої  території, який у наступних стадіях планування деталізується у вигляді детальних планів території, які, у свою чергу, визначають: функціональне   призначення,   режим та   параметри   забудови   однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами; містобудівні умови та обмеження; потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування; доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови; черговість та обсяги інженерної підготовки території; систему інженерних мереж; порядок організації транспортного і пішохідного руху; порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екосистем.

 

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Розроблення проекту Генеральний плану міста Тячів Закарпатської області передбачає формування проектних рішень на всю територію міста. Рішення, прийняті у даному проекті, охоплюють усі види діяльності, які здійснюються або здійснення яких заплановане у перспективі на проектованій території.

Що стосується окремих видів діяльності: для них законодавчо передбачено здійснення процедури ОВНС згідно ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд (у складі проектної документації) та Закону України Про оцінку впливу на довкілля.

Даний документ державного планування визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби, що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту.

Проектні рішення даного ДДП обумовлюються завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами. Таким чином Проект визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

Головними екологічними проблеми, що мають відношення до Проекту є: забруднення атмосферного повітря в результаті діяльності промислових підприємств та викидів автотранспорту; накопичення твердих побутових відходів та шляхи поводження з ними; забруднення поверхневих вод міста внаслідок застарілості та неефективності міської каналізаційно-очисної системи; затоплення території внаслідок паводкових явищ; недостатня кількість зелених насаджень загального та спеціального призначення та розвиток зеленого господарства міста; відсутність дієвих інженерно-технічних та фітомеліоративних заходів для попередження берегоруйнування.

Цілями охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, при реалізації проектних рішень є: зменшення забруднення повітряного басейну міста; покращення екологічного стану стану міської річки; зменшення техногенного навантаження на ґрунтове середовище міста; збільшення кількості озеленених територій; створення передумов ефективного господарського використання земельних ресурсів міста та прилеглих територій.

4. Для досягнення цілей СЕО використовуються наступні вихідні дані:

1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Закарпатській області;

2. Статистичний щорічник Закарпатської області;

3. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту генерального плану: - Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р.  N 3038-VІ із змінами;

- Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 28.12.1998 р. № 2349;

 - Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. No 2768-ІІІ (із змінами);

- Закон України "Про охорону атмосферного повітря";

 - Закон України "Про відходи";

 - Закон України "Про екологічну мережу України";

- Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

- інші законодавчих та підзаконні актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.

4. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.

5.Інші доступні джерела інформації.

5. Розгляд ймовірних екологічних наслідків

    Проектні рішення, прийняті у Генеральному плані міста Тячів в певній мірі впливають на стан довкілля, у тому числі здоров’я населення та території з природоохоронним статусом.

   Реалізація проектних рішень, передбачених у даному документі державного планування, може мати вплив на складові навколишнього природного середовища: поверхневі води, атмосферне повітря, ґрунти та ландшафти.

Ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення. Розроблення Стратегічної екологічної оцінки Генерального плану міста Тячів Закарпатської області передбачає аналіз на оцінку ймовірних наслідків, а також ризиків, можливих у результаті реалізації проектних рішень на окремі складові довкілля, комплексні умови життєдіяльності та здоров’я населення.

Ймовірні наслідки для територій з природоохоронним статусом. На території міста Тячів присутні об’єкти природно заповідного фонду, які є складовими елементами Регіональної схеми формування екологічної мережі Закарпатської області. Під час виконання СЕО генерального плану м. Тячів здійснюватиметься оцінювання проектних рішень чинному природоохоронному законодавству. Також проект передбачає збільшення зелених насаджень загального та спеціального користування, які передбачено включити до складу екологічної мережі.

Транскордонні наслідки на довкілля, в тому числі на здоров’я населення у транскордонних масштабах: проектні рішення документа державного планування не мають впливу на транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

6. Розгляд альтернатив, які необхідно розглянути, у тому числі якщо генеральний план не буде затверджено.

У контексті СЕО генерального плану міста Тячів Закарпатської області з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін, за умови що рішення генплану не будуть прийняті і реалізовані. Дана альтернатива буде розглянута в рамкаї СЕО даного документу державного планування.

7. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час розроблення СЕО генерального плану

         Під час розроблення стратегічної екологічної оцінки головна увага зосередження на проектні рішення та їх потенційно можливий вплив на стан навколишнього природного середовища та здоров'я населення.

   Даний документ державного планування містить перспективну та довго-перспективну спрямованість, тому в основі стратегічної екологічної оцінки  закладені методи стратегічного аналізу.

В процесі розробки стратегічної екологічної оцінки документу державного планування передбачається використовувати наступну інформацію, яка і визначає методологію досліджень:

  • Доповіді про стан навколишнього природного середовища;
  • Статистична інформація;
  • Лабораторні дослідження стану довкілля, надані замовником;
  • Дані моніторингу стану довкілля;
  • Оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;
  • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання проектованої території.

8. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

           З метою запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків реалізації проектних рішень, прийнятих документом державного планування, розглядаються перспективні приклади, запровадженні у інших містах Закарпатського регіону та України в цілому.

9. Пропозиції щодо структури та змісту Звіту про стратегічну екологічну оцінку

       Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку Проекту визначається статтею 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” і складається з наступних розділів:

1. Зміст та основні цілі генерального плану міста Тячів, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану;

3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;

4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються проекту Генеральний план міста Тячів;

5. Зобов’язання/вимоги у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та інших рівнях, що стосуються визначеного проекту, а також шляхи врахування таких зобов’язань/вимог під час підготовки документа державного планування;

6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Проекту;

8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення;

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Проекту для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10. Розраховане на широку аудиторію резюме нетехнічного характеру звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту "Внесення змін до генерального плану міста Ужгорода".

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою проекту Генеральний плану м. Тячів.

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до "Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки" у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої Заяви – обов’язково.

За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

11. Громадське обговорення розділу Стратегічної екологічної оцінки – Охорони навколишнього природного середовища" до проекту "Генеральний план міста Тячів Закарпатської області проводиться в порядку, визначеному Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" для містобудівної документації ( ст. 12, п. 10 ).

10. Орган до якого подаються зауваження і пропозиції:

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу Стратегічної екологічної оцінки генерального плану міста Тячів Закарпатської області надаються Тячівській міській раді,

адреса: 90500, Закарпатська обл., Тячівський р-н, м. Тячів, вул. Шевченка, буд. 2

телефон: 3-30-89, e-mail: arhvid@tyachiv-city.gov.ua

відповідальна особа: Бенчак Ігор – начальник відділу містобудування та архітектури.

11. Терміни подання

15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану м. Тячів Закарпатської області (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).


Коментарі:

Бенчак Ігор
2019-11-14 15:53:25

Доброго дня! Заява про визначення обсягу СЕО не передбачає графічних чи картографічних матеріалів. Графічні та картографічні матеріали будуть доступні після публікації щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту Генерального плану м. Тячів. Слідкуйте за публікаціями. Дякую!

Ференц Ігор Ярославович
2019-11-13 16:51:40

Де можна ознайомитися з картографічними матеріалами?

Відповідь адміністратора:

Доброго дня! Заява про визначення обсягу СЕО не передбачає графічних чи картографічних матеріалів. Графічні та картографічні матеріали будуть доступні після публікації щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту Генерального плану м. Тячів. Слідкуйте за публікаціями. Дякую!

Начальник відділу містобудування та архітектури Тячівської міської ради - Бенчк Ігор Васильович

2019-11-14 17:14:52

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи переглядаєте ви YouTube -канал Тячівської громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь