Тячівська громада
Закарпатська область, Тячівський район

Молодіжна рада

Завантажити рішення №1896 від 06.04.2023 Про внесення змін до Положення про молодіжну раду при Тячівській міській раді та затвердження його у новій редакції

Затверджено:

рішення вісімнадцятої сесії

Тячівської міської ради 

восьмого скликання

від 06 квітня 2023 року № 1896

ПОЛОЖЕННЯ

про молодіжну раду при Тячівській міській раді

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Молодіжна рада при Тячівській міській раді (далі – молодіжна рада) є радою, утвореною з метою залучення молоді до формування молодіжної політики та соціально-культурного розвитку громади, забезпечення узгодженості дій у вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя суспільства, проведенням інформаційно-навчальної роботи серед молоді та консолідації молодіжного руху Тячівської міської територіальної громади.

1.2. У своїй діяльності молодіжна рада керується Конституцією, Законом України «Про основні засади молодіжної політики»,  законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, рішеннями Тячівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Тячівського міського голови, Статутом Тячівської міської ради, а також цим Положенням.

1.3. Діяльність молодіжної ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, відкритості, відповідальності, інклюзивності.

1.4. Молодіжна рада не може входити до громадських та релігійних об’єднань, політичних партій і рухів, а користується принципом надання рівних можливостей щодо співпраці з ними.

1.5. Координацію та контроль за діяльністю молодіжної ради здійснює відділ культури, молоді та спорту Тячівської міської ради.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

2.1. Основним завданням молодіжної ради є:

2.1.1. Сприяння участі молоді у процесі розроблення, ухвалення рішень Тячівської міської ради в сфері молодіжної політики.

2.1.2. Залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя Тячівської міської територіальної громади шляхом розробки та реалізації програм у молодіжній сфері

2.1.3.  Консолідація молодіжного руху в  Тячівській міській  територіальній громаді.

2.1.4. Співпраця  Тячівської міської ради з громадськими об’єднаннями, органами студентського та учнівського самоврядування у сфері молодіжної політики.

2.1.5. Забезпечення узгодженості дій у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді та участю її в усіх сферах життя Тячівської міської  територіальної громади; 2.1.6. Популяризація та підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному та гармонійному розвитку особистості, формування здорового способу життя молоді.

2.1.7. Сприяння розвитку культури на території громади, участь у різноманітних культурно-освітніх заходах.

2.1.8. Залучення соціально активної молоді до реалізації державної політики у молодіжній сфері на місцевому рівні.

2.2. Молодіжна рада відповідно до покладених на неї завдань:

2.2.1. Готує та подає міській раді обов’язкові для розгляду пропозиції щодо залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя Тячівської міської  територіальної громади.

2.2.2. Розробляє рекомендації для міської ради щодо питань реалізації державної політики у молодіжній сфері на місцевому рівні та надсилає їх на розгляд.

2.2.3. Бере участь у розробленні проєктів актів міської ради з питань державної політики у молодіжній сфері на місцевому рівні.

2.2.4. Проводить консультації з громадськістю, інші форми залучення молоді з метою висловлення думки щодо актуальних питань молодіжної політики в громаді.

2.2.5. Розробляє та реалізовує проєкти, які стосуються покращення життя молоді в громаді, задоволення її інтересів.

2.2.6. Інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення  та  їх  виконання  на  офіційному веб-сайті громади та в інший прийнятний спосіб.

2.2.7. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань місцевої молодіжної політики.

2.2.8. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.2.9. Приймає в межах своїх повноважень рішення, формує структуру, яка передбачена Положенням.

2.2.10.  Здійснює іншу діяльність, яка не заборонена законодавством України.

 

3. ПРАВА МОЛОДІЖНОЇ РАДИ

3.1. Молодіжна рада має право:

3.1.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління,
комітети, комісії, експертні групи тощо).

3.1.2. Організовувати і проводити семінари, конференції, виставки, форуми, акції, засідання за круглим столом та інші заходи.

3.1.3. Отримувати в установленому порядку від міської ради інформацію, необхідну для забезпечення діяльності молодіжної ради.

3.1.4. Брати участь у проєктах, програмах, які впроваджуються Тячівською міською радою щодо молоді.

3.1.5. Залучати до роботи молодіжної  ради  працівників  Тячівської міської ради та її виконавчого комітету, представників інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових  організацій,  підприємств,  установ  та  організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою).

3.1.6. Складати та вносити пропозиції до проєктів рішень Тячівської міської ради, що впливають на життя молоді міста та громади. 

3.1.7. Подавати міській раді рекомендації та пропозиції з питань правового і соціального захисту молоді, а також задоволення її політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

3.1.8. Представляти інтереси молоді у Тячівській міській раді.

3.1.9. Брати участь у програмах іноземних та міжнародних громадських організацій.

3.1.10. Інші права, які не суперечать законодавству України.

3.2. Члени молодіжної ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена міська рада, а також право участі в засіданнях міської ради, депутатських комісій, виконавчих органів, робочих груп, конкурсних комісій, утворених нею, з розгляду питань, що належать до компетенції молодіжної ради.

 

4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ

4.1. Кількісний та персональний склад молодіжної ради визначається установчими зборами. Склад молодіжної ради вважається сформованим за умови затвердження не менше 13 членів.

4.2. Членом молодіжної ради може стати громадянин України віком від 14 до 35 років, який проживає, навчається або працює на території Тячівської міської територіальної громади.

4.3. Склад молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом прямого, відкритого або таємного голосування за кандидатів, які подали заяву про включення до членів молодіжної ради та особисто присутні на установчих зборах. Форма голосування визначається більшістю голосів членів ради.

4.4. Строк повноважень складу молодіжної ради становить 2 (два) роки.

4.5.Організація діяльності та інші процедурні питання роботи молодіжної ради визначаються Положенням про молодіжну раду, яке затверджується рішенням сесії Тячівської міської ради.

4.6. Міська рада утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування складу молодіжної ради.

4.6.1. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява встановленої форми.

4.6.2. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу молодіжної ради обирається лічильна комісія, голова, секретар установчих зборів, обирається новий склад молодіжної ради, а також погоджується Положення про молодіжну раду.

4.6.3. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається міській раді.

4.6.4. Положення про молодіжну раду та її склад затверджуються рішенням сесії міської ради на підставі протоколу установчих зборів. Рішення про затвердження Положення та складу молодіжної ради  оприлюднюєтьсяна офіційному веб-сайті Тячівської міської  територіальної громади.

4.7. Молодіжна рада може прийняти рішення про проведення засідання у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема Інтернету, або про участь члена молодіжної ради в засіданні, що проводиться в такому режимі.

4.8. Молодіжна рада може прийняти регламент роботи, який не може суперечити нормам цього Положення.

4.9.Основною формою роботи молодіжної ради є засідання, що проводяться у разі потреби.

4.9.1. Позачергові засідання молодіжної ради можуть скликатися за ініціативою голови молодіжної ради, однієї третини загального складу членів молодіжної ради або відділу культури, молоді та спорту Тячівської міської ради.

4.9.2. Повідомлення про скликання засідання молодіжної ради, у тому числі позачергового, доводиться до відома кожного її члена.

4.9.3. Засідання молодіжної ради проводить голова молодіжної ради або за його відсутності заступник голови молодіжної ради, а в разі відсутності заступника голови молодіжної ради - член молодіжної ради за дорученням голови.

4.9.4. Засідання молодіжної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів її  загального складу.

4.9.5. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні молодіжної ради вносять голова молодіжної ради, заступник голови молодіжної ради та члени молодіжної ради.

4.9.6. Підготовку порядку денного засідання молодіжної ради з урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар молодіжної ради.

4.10. Рішення молодіжної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови молодіжної ради.

4.11. Рішення молодіжної ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду міською радою.

4.12. На засіданні молодіжної ради можуть бути присутні міський голова та його заступники, секретар міської ради, керуючий справами (секретар) виконкому міської ради (за згодою) у разі обговорення питань, що належать до їх компетенції.

 

5.СТРУКТУРА МОЛОДІЖНОЇ РАДИ

5.1. До структури молодіжної ради входять: голова, заступник голови, секретар та члени  молодіжної ради.

5.2. Молодіжну раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

5.3. Голова молодіжної ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

5.4. Повноваження голови молодіжної ради припиняються за рішенням молодіжної ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри молодіжною радою, а також у випадках, передбачених Положенням про молодіжну раду.

5.5. У разі припинення повноважень голови молодіжної ради до обрання нового голови його обов’язки виконує заступник голови молодіжної ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

5.6. Голова молодіжної ради:

5.6.1. Організовує діяльність молодіжної ради.

5.6.2. Організовує підготовку і проведення засідань молодіжної ради, головує під час їх проведення.

5.6.3. Підписує документи від імені молодіжної ради.

5.6.4. Представляє молодіжну раду у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

5.7. Заступник голови молодіжної ради:

5.7.1. Виконує обов’язки голови молодіжної ради у разі відсутності голови або неможливості здійснення ним своїх повноважень.

5.7.2. Здійснює контроль за виконанням рішень молодіжної ради та доручень голови.

5.7.3. У разі відсутності секретаря молодіжної ради призначає особу із членів молодіжної ради для тимчасового виконання його функцій.

5.8. Секретар молодіжної ради:

5.8.1. Забезпечує поточну організацію роботи молодіжної ради

5.8.2. Повідомляє членів молодіжної ради, Тячівську міську раду про час і місце проведення засідань молодіжної ради, питання, які передбачається внести на розгляд засідання молодіжної ради.

5.8.3. Готує засідання молодіжної ради, питання, що вносяться на розгляд засідань молодіжної ради.

5.8.4.Оформлює протоколи засідань молодіжної ради та забезпечує їх оприлюднення.

5.9. Член молодіжної ради має право:

5.9.1. Голосувати на засіданнях молодіжної ради.

5.9.2. Вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідання молодіжної ради.

5.9.3. Отримувати інформацію про діяльність молодіжної ради.

5.9.4. Брати участь в обговоренні порядку денного засідання молодіжної ради.

5.9.5. Брати участь в усіх заходах та діяльності, яка здійснюється молодіжною радою.

5.9.6. Оголошувати на засіданні молодіжної ради тексти звернень, заяв, пропозиці.

5.9.7. Пропонувати проєкти, програми, заходи щодо залучення молоді в громаді, здійснювати їхню координацію.

5.9.8. Інші права, що виходять із повноважень молодіжної ради та не суперечать чинному законодавству та цьому Положенню.

5.10. Обов’язки члена молодіжної ради:

5.10.1. Брати участь в засіданнях молодіжної ради.

5.10.2. Виконувати рішення молодіжної ради, взяті на себе зобов’язання та доручення.

5.10.3. Активно долучатись до заходів та діяльності молодіжної ради.

5.10.4. Дотримуватись чинного законодавства,  норм моралі, принципів та цілей молодіжної ради.

 

6. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В МОЛОДІЖНІЙ РАДІ.

ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

МОЛОДІЖНОЇ РАДИ

6.1.Членство в молодіжній раді припиняється на підставі рішення молодіжної ради у разі:

 6.1.1. Систематичної (більше ніж три рази підряд) відсутності члена молодіжної ради на її засіданнях без поважних причин.

6.1.2. Неможливості члена молодіжної ради брати участь у роботі молодіжної ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним.

6.1.3.Подання членом молодіжної ради відповідної заяви.

6.1.4. Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена молодіжної ради.

6.1.5. Смерті члена молодіжної ради.

6.2. У разі припинення будь-якою особою членства у молодіжній раді та у випадку, коли чисельність членів молодіжної ради становить менше половини її загального складу, визначеного на установчих зборах, міська рада вживає заходів для доукомплектування складу молодіжної ради в порядку, встановленому Положенням про молодіжну раду.

6.3. Питання про дострокове припинення повноважень члена молодіжної ради виноситься секретарем або головою на розгляд засідання молодіжної ради. Рішення про дострокове припинення членства у молодіжній раді приймається на підставі голосування простою більшістю голосів.

6.4.  Дострокове припинення діяльності молодіжної ради здійснюється у разі:

6.4.1. Коли засідання молодіжної ради не проводилися протягом двох кварталів.

6.4.2. Невиконання молодіжною радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи.

6.4.3. Прийняття відповідного рішення на її засіданні.

6.4.4. Реорганізації або ліквідації міської ради.

6.5. Рішення про дострокове припинення діяльності молодіжної ради оформляється відповідним рішенням міської ради.

6.6. У разі дострокового припинення діяльності молодіжної ради з підстав, передбачених Положенням про молодіжну раду, міська рада утворює протягом 15 календарних днів ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу молодіжної ради.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи переглядаєте ви YouTube -канал Тячівської громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь