Тячівська громада
Закарпатська область, Тячівський район

Порядок розміщення зовнішньої реклами та вивісок

Завантажити рішення дванадцятої (позачергової) сесії восьмого скликання Тячівської міської ради від 14.07.2023 №1560 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами та вивісок на території Тячівської міської територіальної громади»

Порядок розміщення зовнішньої реклами та вивісок на території Тячівської міської територіальної громади

1.Цей Порядок регулює відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами на території Тячівської міської громади, визначає порядок надання дозволів на розміщення такої реклами та процедуру здійснення демонтажу.

Порядок є обов’язковими для виконання всіма учасниками рекламної діяльності – юридичними та фізичними особами-підприємцями, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.


2.У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

 • алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;
 • виконавчий орган ради - виконавчий комітет Тячівської міської ради Закарпатської області;
 • дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення комітету Тячівської міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;
 • місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);
 • пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;
 • спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;
 • вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.
 • демонтаж – комплекс заходів із розбирання рекламної конструкції, у тому числі самовільно встановленої, її транспортування на спеціально відведену територію для подальшого зберігання;

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України "Про рекламу".


3.Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчим комітетом Тячівської міської ради.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчим комітетом Тячівської міської ради забороняється.


4.На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.


5.Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами міська рада може утворювати відділ, управління, інший виконавчий орган або покладати відповідні функції на існуючий відділ, управління (далі - робочий орган). Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.


6.До повноважень робочого органу належать:

 • розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;
 • надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
 • прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;
 • підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання дозволу (у тому числі погодження з органами та особами, зазначеними у пункті 9 цього Порядку) чи про відмову у його наданні;
 • видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету міської ради;
 • ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;
 • подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;
 • підготовка і подання виконавчому органу ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.


7.Видача (відмова у видачі), анулювання, переоформлення та продовження строку дії Дозволу, внесення змін у Дозвіл, визнання його недійсним здійснюється відповідно до законів України «Про рекламу», Типових правил, цих правил, з врахуванням Концептуальних основ.

Заява про видачу Дозволу подається юридичною особою або фізичною особою-підприємцем (заявником) робочому органу через центр надання адміністративних послуг Тячівської міської ради, за формою згідно з додатком 1 до Порядку, до якої додаються:

 • фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу;
 • ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;
 • письмова згода власника або уповноваженого ним органу (особи) місця розташування рекламного засобу, що перебуває у державній або приватній власності, із зазначенням строку погодження розташування;
 • топогеодезичний знімок місця розташування рекламного засобу (М 1:500) з прив’язкою місця розташування із ситуаційною схемою, завірений підписом та печаткою відповідального за топогеодезичне знімання (для наземних ЗЗР - з нанесеними мережами підземних інженерних комунікацій) у 2 (двох) примірниках;

8.За наявності документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку, відомості про заяву у той же день вносяться робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який ведеться у довільній формі.

Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 3.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.


9.Видача Дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

 • Мінкультури - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;
 • органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;
 • утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;
 • Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача Дозволу, є вичерпним.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання Дозволу.

Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах першому - п’ятому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в абзацах першому - п’ятому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах першому - п’ятому цього пункту, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу Дозволу погоджено.


10.Під час надання Дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.


11.Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача Дозволу, подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення.


12.Виконавчий орган ради протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання Дозволу або про відмову у його наданні.

Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача Дозволу, подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення.

Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.


13.Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації Дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано Дозвіл.


14.Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.


15.Виданий у встановленому порядку Дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.


16.Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) або надіслати фото на офіційну електронну пошту органу із зазначенням відомостей про рекламний засіб (номер та дата Дозволу).


17.У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії Дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.


18.Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.


19.Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.


20.Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

 • розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 24-27 цього Порядку;
 • розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;
 • освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;
 • фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;
 • на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою уповноваженого підрозділу Національної поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;
 • нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;
 • у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію;
 • розміщення рекламних засобів на фасадах будівель і споруд повинно здійснюватися з дотриманням структурної побудови фасадів без пошкодження елементів архітектурного оздоблення;
 • не допускається перенасичення фасадів будівель рекламними засобами;
 • встановлення рекламних засобів на фасадах будівель та споруд допускається лише на основі врахування розмірів і форм, кольорової гами вже існуючих рекламних засобів;
 • стилістика художнього вирішення рекламних засобів на фасадах будівель і споруд повинна узгоджуватись з архітектурно-пластичними особливостями, силуетом та масштабом, кольоровою гамою оздоблення фасаду будівлі; написи і знаки повинні бути спів розмірні до елементів фасаду;
 • встановлення консольних рекламних засобів (на кронштейнах) на фасадах будівель допускається на висоті не менше 2,5 м від поверхні землі до низу конструкції, на одній висоті з іншими консольними рекламними засобами в межах вулиці між перехрестями, з виступом зовнішнього краю конструкції від стіни не більше 1 м.
 • рекламні засоби на фасадах будівель та споруд у межах території історичної забудови, на пам’ятках архітектури та в історичному ареалі рекомендується виконувати з природних або прирівняних до них матеріалів (бронза, латунь, кераміка, смальта, цінні породи дерева, камінь, художнє та вітражне скло) на основі технік, які є характерними для регіону.

Рекламні засоби на торцевих стінах фасадів будівель дозволяється розміщувати за умови покриття не менше ніж 60−80 відсотків загальної площини сторони фасаду. На одній торцевій стіні розміщується, як правило, один рекламний засіб. Банерні конструкції повинні кріпитись до будівель і споруд з найменшим пошкодженням їх стін та не створювати вібрації, яка видавала б шумові ефекти. Рекламні банери на будівельних риштуваннях, огорожах будівельних майданчиків встановлюються на час проведення робіт.

У місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.


21.Забороняється розташовувати рекламні засоби:

 • на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
 • у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини;
 • з закриттям елементів декору фасаду (на поверхнях з декоративними рельєфами, на карнизах, огородженнях балконів, еркерах, колонах, пілястрах, контрфорсах);
 • ближче 10,0 м до встановлених меморіальних таблиць, пам’ятних знаків;

22.Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.


23.Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 20-23 цього Порядку, є вичерпним.


24.Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.


25.Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.


26.Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.


27.Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.


28.Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.


29.Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції.


30.Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.


31.Контроль за додержанням цього Порядку здійснює особа, уповноважена міською радою, її виконавчим комітетом та інші органи відповідно до законодавства.


32.У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цього Порядку, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


33.Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Порядку, несе відповідальність згідно із законодавством.


34.Вивіски чи таблички.

Серед переліку інформації, яка може бути розміщена на вивісці (згідно п. 6.ст.9 ЗУ «Про рекламу»), закон не вказує адреси, інтернет-адреси, номери телефонів, стрілки, які не зареєстровані власником знака у встановленому законом порядку тощо.


35.Інформація, яка розміщена на вивісці, не може виходити за межі інформації, переліченої у ч.6 ст. 9 ЗУ «Про рекламу», тобто на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху, біля входу в таке приміщення.


36.Вивіска з розміщеною на ній дозволеною (див. вище) інформацією може розміщуватись лише у місці, яке передбачено ч.6 ст. 9 ЗУ «Про рекламу».


37.Для встановлення вивіски Заява про видачу Дозволу подається юридичною особою або фізичною особою-підприємцем (заявником) робочому органу через центр надання адміністративних послуг Тячівської міської ради, за формою згідно з додатком 1 до Порядку, до якої додаються:

 • фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу;
 • ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;
 • письмова згода власника або уповноваженого ним органу (особи) місця розташування рекламного засобу, що перебуває у державній або приватній власності, із зазначенням строку погодження розташування;
 • топогеодезичний знімок місця розташування рекламного засобу (М 1:500) з прив’язкою місця розташування із ситуаційною схемою, завірений підписом та печаткою відповідального за топогеодезичне знімання (для наземних ЗЗР - з нанесеними мережами підземних інженерних комунікацій) у 2 (двох) примірниках;
 • повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;
 • не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;
 • не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об’єктах незавершеного будівництва;
 • площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.


38.Процедура проведення демонтажу, обліку, зберігання демонтованих ЗЗР встановлює єдині вимоги до проведення демонтажу, обліку, зберігання демонтованих ЗЗР.

 Демонтаж ЗЗР, вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цього Порядку, здійснюється у разі:

 • припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи підприємця;
 • невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;
 • порушення благоустрою території;
 • ЗЗР після закінчення строку дії Дозволу;
 • ЗЗР після анулювання Дозволу;
 • самовільно розміщені ЗЗР, власника яких встановлено;
 • самовільно розміщені ЗЗР, власника яких встановити неможливо;
 • спеціальні конструкції, що створюють загрозу життю або здоров'ю людей та/або заподіяння шкоди майну третіх осіб, у разі їх неналежної експлуатації;
 • ЗЗР, власник яких відмовився від права власності відповідно до ст. 347 Цивільного Кодексу України

Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.

У разі невиконання вимог та у випадках зазначених у Порядку, демонтаж ЗЗР повинен бути проведений розповсюджувачем ЗР самостійно за власний рахунок у строк не пізніше 10 робочих днів,  якщо інший не вказаний уповноваженою особою у письмовій Вимозі  згідно з додатком 4 до Порядку про усунення порушень розміщення зовнішньої реклами на території Тячівської міської територіальної громади.


39.У випадках, невиконання рішення про демонтаж власником чи не встановлення власника (або його відмови від права власності), уповноважена особа подає проєкт рішення виконавчому комітету міської ради щодо здійснення демонтажу ЗЗР.


40.Виконавчий комітет розглядає поданий проєкт рішення та ухвалює відповідне рішення.


41.На підставі рішення виконавчого комітету міської ради демонтаж ЗЗР проводить власник суб’єкт господарювання на замовлення виконкому.

У разі необхідності для проведення демонтажу можуть бути залучені власник ЗЗР, представники органів влади, міських служб та організацій (Національної поліції, підприємства електромережі, підприємства електротранспорту, департаменту муніципальної варти, підприємств-утримувачів інженерних комунікацій тощо).


42.Про проведений демонтаж уповноваженою особою складається Акт проведення демонтажу спеціальних конструкцій (ЗЗР) за формою згідно з додатком 5 до Порядку, який підписується представниками уповноваженої особи, суб’єкта господарювання, що проводив демонтаж, власником ЗЗР, а також іншими особами, які були присутні при проведенні демонтажу спеціальних конструкцій. У разі відмови власника демонтованого ЗЗР підписати акт проведення демонтажу, в акті робиться відповідна відмітка.


43.Акт проведення демонтажу складається у 3-х примірниках, один з яких залишається в уповноваженої особи, другий передається власнику демонтованого ЗЗР (спеціальної конструкції), третій надається суб’єкту господарювання, який проводив демонтаж.

Якщо демонтаж проводився без присутності власника ЗЗР, уповноважена особа в 3-денний термін повідомляє розповсюджувача ЗР (якщо місцезнаходження його відоме) про здійснений демонтаж та надсилає йому другий примірник акту проведення демонтажу або в акті робиться відповідна відмітка у разі не встановлення місцезнаходження власника, відмови власника від права власності.


44.Демонтаж ЗЗР згідно з цим Порядком може здійснюватися:

 • без попереднього надсилання (надання) письмової вимоги у випадку, коли власник самовільно розміщеного ЗЗР не встановлений або власник ЗЗР відмовився від права власності;
 • без попереднього надсилання (надання) письмової вимоги та без прийняття рішення виконавчого комітету у випадку, коли експлуатація розміщеного ЗЗР створює аварійну ситуацію, загрожує життю і здоров'ю людей, може заподіяти шкоду майну третіх осіб.

Про встановлення таких фактів уповноваженою особою складається Акт виявлення порушення Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Тячівської міської територіальної громади за формою згідно з додатком 3.


45.Демонтовані спеціальні конструкції передаються на тимчасове зберігання відповідній організації Актом прийому-передачі засобів зовнішньої реклами на тимчасове зберігання за формою згідно з додатком 6 до Порядку із зазначенням переліку спеціальних конструкцій та їх характеристик на підставі договору про тимчасове зберігання, укладеного з суб’єктом господарювання, що здійснює зберігання ЗЗР.


46.Облік демонтованих ЗЗР здійснюється уповноваженою особою, а також суб’єктом господарювання, якому передано на зберігання спеціальні конструкції у відповідності до чинного законодавства.


47.Демонтована конструкція зберігається у спеціально відведених для цього місцях (сховищах, складах тощо).


48.Власник ЗЗР має право повернути демонтовані конструкції після звернення до уповноваженої особи на підставі таких документів:

 • заяви на ім'я керівника уповноваженої особи;
 • документа, що підтверджує право власності (інше законне володіння) на демонтований ЗЗР;
 • документа, що підтверджує оплату заборгованості за розміщені ЗЗР (за наявності);
 • документа, що підтверджує оплату витрат, пов'язаних з демонтажем конструкцій та їх зберіганням;
 • документа, що підтверджує повноваження особи, яка звернулася одержати демонтовані ЗЗР, та документа, що підтверджує особу.

49.Оплата витрат уповноваженої особи, пов'язаних з демонтажем, спеціальних конструкцій та їх зберіганням, здійснюється на підставі рахунків, виданих заявникові уповноваженою особою.


50.У разі коли власник демонтованого рекламного засобу невідомий, власника не встановлено або власник протягом визначеного законодавством строку не витребує рекламний засіб, відмовився від права власності відповідно до ст. 347 Цивільного Кодексу України, таке майно визнається безхазяйним і переходить у власність Тячівської міської територіальної громади у порядку, визначеному законодавством.


Додаток 1: Заява про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Додаток 2: Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

Додаток 3: Акт виявлення порушення Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Тячівської міської територіальної громади

Додаток 4: Вимога про усунення порушень Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Тячівської міської територіальної громади

Додаток 5: Акт проведення демонтажу спеціальних конструкцій (ЗЗР)

Додаток 6: Акт прийому-передачі засобів зовнішньої реклами на тимчасове зберігання

Додаток 7: Посібник розміщення вивісок на території Тячівської міської територіальної громади

Додаток 8:Заява на погодження паспорту вивіски

Додаток 9: Розрахунок визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи переглядаєте ви YouTube -канал Тячівської громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь