A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тячівська громада
Закарпатська область, Тячівський район

Відділ містобудування та архітектури

 

                        Додаток № 7 

          Затверджено

Рішення четвертої сесії сьомого скликання Тячівської міської ради

від 11 лютого 2016 року № 154

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про відділ містобудування, архітектури та комунальної власності

апарату виконавчого комітету Тячівської міської  ради

 

                                                        1. Загальні положення

1.1. Відділ містобудування, архітектури та комунальної власності (далі - Відділ)  створено відповідно до рішення третьої (позачергової) сесії сьомого скликання Тячівської міської ради від 18.12.2015року №118 «Про внесення змін та доповнень до рішення другої сесії сьомого скликання Тячівської міської ради від 10.12.2015 року №21 «Про утворення та затвердження структури і загальної чисельності виконавчих органів Тячівської міської ради об’єднаної територіальної громади».

1.2. Відділ є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету Тячівської міської ради, підзвітний і підконтрольний міській раді, виконавчому комітету та міському голові, є робочим органом, який регулює діяльність у сфері архітектури, містобудування та комунальної власності на території Тячівської міської ради об’єднаної територіальної громади.

1.3. Відділ у своїй діяльності підпорядкований першому заступнику міського          голови.     

1.4. Структура Відділу та його чисельність визначається міською радою в межах граничної чисельності та коштів, що затверджу­ються в місцевому бюджеті на утримання апарату управління.

1.5. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняєть­ся з посади міським головою за поданням першого заступника міського голови. Призначення інших працівників Відділу здійснюєть­ся міським головою за пропозицією начальника Відділу.

1.6. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами Украї­ни, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Фонду державного майна України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Статутом Тячівської міської об’єднаної територіальної громади, Регламентом виконавчого комітету Тячівської міської ради,  а також Положенням про відділ.

                                                

                                                       2. Завдання та повноваження Відділу

2.1. Основними завданнями Відділу у сфері містобудування, архітектури та комунальної власності є: 

2.1.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітекту­ри та комунальної власності.

      2.1.2. Аналіз стану містобудування на території міської об’єднаної територіальної громади, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечен­ня затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів  міської об’єднаної територіальної громади, його складових частин, іншої мі­стобудівної документації.

2.1.3. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування, архітектури та комунальної власності, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації.

2.1.4. Реалізація політики міської ради у сфері управління нерухомим майном, що належить до комунальної власно­сті територіальної громади на території міської ради, в межах визначених цим Положенням.

2.1.5. Забезпечення надходження коштів до міського бюдже­ту за рахунок ефективного обліку, використання, продажу майна, яке зна­ходяться у комунальній власності об’єднаної територіальної громади.

2.1.6. Участь у розробленні та виконанні міських програм в галузі комунального майна, а також обліку та розподілу житла.

2.1.7. Здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за

міс­цем проживання.

  2.1.8. Організація консультацій з громадськістю з питань, що належать до   компетенції Відділу, та сприяння проведенню громадської експертизи їх діяльності.

 

2.2.  У сфері містобудування, архітектури:

2.2.1. Приймає участь у реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та комунальної власності, подає пропозиції з цих питань керівництву міської ради.

2.2.2. Здійснює облік забезпечення містобудівною документацією місь­кої ради, вносить пропозиції міській раді щодо необхідності розроблення та коригування відповідної містобудівної документації.

2.2.3. Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надан­ня земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розро­бляє та подає до міської ради висновки з цих питань.

2.2.4. Розробляє та подає до міської ради пропозиції щодо роз­міщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об'єк­тів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, розглядає і погоджує проекти конкретних об'єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження.

2.2.5. Координує та контролює на території міської об’єднаної територіальної громади виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування та архітектури.

2.2.6. Організовує, в порядку, визначеному чинним законодавством, створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки буді­вель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань.

2.2.7. Надає дозволи на проведення інженерних вишукувань для будівництва на території міської об’єднаної територіальної громади.

2.2.8. Надає містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, інші вихідні дані на проектування об'єктів архітектури для нового будівництва, розши­рення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, визначеному законодавством України.

2.2.9. Погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами та  тимчасових споруд.

2.2.10. Надає забудовникам визначену законодавством документацію на будів­ництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських бу­дівель на території міської об’єднаної територіальної громади, погоджує в межах своїх повноважень проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, про­екти житлових будинків, господарських будівель.

2.2.11. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та місто­будівних конкурсів.

2.2.12. Організовує створення та ведення містобудівного кадастру, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів.

2.2.13. Створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівно­го кадастру.

2.2.14. Інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку міської ради, розміщення найважливіших об'єктів архітектури, організовує їх громадське обго­ворення в порядку, встановленому законодавством України.

2.2.15. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів.

 

2.3. У сфері комунального майна:

2.3.1. Здійснює облік, інвентаризацію об’єктів комунальної власності та створення електро­нної бази даних.

2.3.2. Забезпечує контроль за використанням об'єктів комунальної власності.

2.3.3. Проводить обстеження стану нерухомого майна (будівель, споруд, будинків та інше).

2.3.4. Здійснює підготовку договорів оренди нерухомого майна комунальної власно­сті та змін до них на підставі розпоряджень міського голови.

2.3.5. Нараховує орендну плату за користування комунальним майном та контролює своєчасне та у повному обсязі надходження платежів.

2.3.6. У разі несвоєчасного надходження платежів за користування орендованим ко­мунальним майном Відділ готує претензії та документи для роз­гляду справи у суді по стягненню заборгованості з орендної плати та розірванню договірних відносин.

2.3.7. Виступає ініціатором розірвання договорів оренди, коли орендар порушає ви­моги нормативних документів, чинного законодавства та умов договору.

2.3.8. Готує та вносить на розгляд міської ради проекти рішень щодо затвердження пе­реліку об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, способів та умов їх продажу, переліки об'єктів, що не підлягають приватизації.

2.3.9. Здійснює підготовку об'єктів до приватизації, у тому числі акцій, часток міської  ради, в майні господарських товариств.

2.3.10. Виступає організатором конкурсів з надання в оренду об'єктів комунальної власності.

2.3.11. Проводить роботу щодо замовлення експертної оцінки майна комунальної власності.

2.3.12. Готує та вносить на розгляд міської ради питання про при­йняття майна в комунальну власність, про передачу майна до інших органів місце­вого самоврядування, у власність юридичних та фізичних осіб, іншим суб'єктам права власності.

2.3.13. Бере участь у прийнятті майна до комунальної власності територіальної грома­ди відповідно до рішень міської ради.

2.3.14. Вносить на розгляд міської ради і виконавчого комітету пропозиції щодо списання, передачі з балансу на баланс та в користування підприємств, установ, організацій майна комунальної влас­ності.

2.3.15. Контролює обов'язкове страхування комунального майна, що здається в оренду.

2.3.16. Контролює виконання умов договорів оренди об'єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

2.3.17. Здійснює координаційну, методологічну роботу з питань оренди нерухомого май­на, що належить до комунальної власності      територіальної громади.

2.3.18. Готує проекти рішень міської ради та виконавчого комі­тету з питань володіння, користування та розпорядження об'єктами комунальної власності.

2.3.19. Здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до міського бюджету від використання комунального майна.

2.3.20. Готує програму приватизації майна комунальної власності.

2.3.21. Виступає організатором конкурсів з приватизації об'єктів комунальної власно­сті, з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до оцінки об'єктів приватизації комунальної власності.

2.3.22. Подає на затвердження міській раді оцінки про вартість майна, що приватизується.

2.3.23. Забезпечує систематичне інформування населення територіальної громади про хід приватизації.

2.3.24. Проводить консультаційну роботу з питань приватизації.

2.3.25. Представляє міську раду та її виконавчий ко­мітет при реєстрації об'єктів комунальної власності в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

2.3.26. Здійснює інші повноваження у сфері управління нерухомим майном комуналь­ної власності територіальної громади відповідно до чинного зако­нодавства України.

3. Права Відділу

3.1. Відділ має право:

3.1.1. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.

3.1.2. Залучати спеціалістів інших відділів апарату виконавчого комітету та структурних підрозділів місь­кої ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань гро­мадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

3.1.3. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів вико­навчого комітету міської ради, підприємств, установ та орга­нізацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.1.4. Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об'єктів архітектури при Відділі утворюється архітектурно-містобудівна рада. Архі­тектурно-містобудівна рада проводить свою діяльність відповідно до затвердженого міською радою Положення про архітектурно-містобудівну раду.

                                                      4. Керівництво Відділом

4.1.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням першого заступника міського голови.

4.2. Начальник Відділу:

4.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу.

4.2.2. Узгоджує посадові обов'язки працівників Відділу.

4.2.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами міської ради.

4.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.

4.2.5. Підтримує зв'язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів інших міських (селищних, сільських) рад з питань обміну досвідом.

4.2.6. Бере участь у пленарних засіданнях міської ради, виконавчого комітету, нарадах при міському голові, заступниках у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу.

4.2.7. Розподіляє обов'язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу.

4.2.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.

4.2.9. Виконує інші доручення керівництва міської ради, пов'язані з діяльністю Відділу.

                                                          5.Заключні положення

5.1.Виконком міської ради створює умови для ефективної праці фахівців Відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх примі­щенням, обладнанням, телефонним зв'язком, оргтехнікою та необхідними матері­алами для виконання покладених на Відділ завдань.

5.2.Покладання на працівників Відділу обов'язків, які не передбачені цим Поло­женням, не допускаються.

5.3.Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним законодавством України.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь