Тячівська громада
Закарпатська область, Тячівський район

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Дата: 24.09.2020 10:48
Кількість переглядів: 1052

Фото без описуПлану зонування території сіл Лази та Округла орієнтовною площею 3050,4 га в межах планувальних утворень у складі виробничої, комунальної, житлової територій встановлених Генеральним планом цих населених пунктів

 

    Виготовлення Стратегічної екологічної екологічної оцінки, яка є складовою частиною містобудівної документації - “Плану зонування території сіл Лази та Округла орієнтовною площею 3050,4 га в межах планувальних утворень у складі виробничої, комунальної, житлової територій встановлених Генеральним планом цих населених пунктів” (далі - Документація), здійснюється у відповідності до Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”, державних будівельних норм, санітарного законодавства та інших нормативно-правових актів.

 

 1. Відомості про Замовника та Виконавця

 

Замовник проекту: Тячівська міська об’єднана територіальна громада (ОТГ), 90500, Закарпатська обл., Тячівський р-н, м. Тячів, вул. Шевченка, буд. 2

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Технічно-стандартизаційний інститут», 79011, м. Львів, вул. Свєнціцького, буд. 5, оф. 311.

 

2. Склад та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

План зонування території Тячівської міської територіальної громади, до якої входять села Лази та Округла, є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає умови та обмеження використання, зокрема встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови окремих територій (функціональних зон), ландшафтної організації території населених пунктів, на якій реалізуються повноваження Тячівської міської об’єднаної територіальної громади.

План зонування території (зонінг), який розробляється згідно ЗУ “Про регулювання містобудівної документації від 17.02.2011 № 3038-VI”. Зонінг розробляється на основі генерального плану населеного пункту (у його складі або як окремий документ).

Основним завданням зонінгу є визначення меж зон (підзон) однорідних видів та умов використання на території населеного пункту і встановлення, диференційовано по зонах (підзонах), містобудівних регламентів.

Зонінг населеного пункту створюється, зокрема, з метою:

  • створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського призначення і лісів та підлягає стратегічній екологічній оцінці;
  • регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;
  • встановлення правових гарантій з використання і будівельної зміни нерухомості для власників і осіб, що мають намір придбати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, іншими об'єктами нерухомості;
  • створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб у відповідності з містобудівними регламентами;
  • забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку населеного пункту;
  • забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та землекористуванням.

Зонування території здійснюється з дотриманням таких вимог:

1) врахування попередніх рішень щодо планування і забудови території;

2) виділення зон обмеженої містобудівної діяльності;

3) відображення існуючої забудови територій, інженерно-транспортної інфраструктури, а також основних елементів планувальної структури територій;

4) врахування місцевих умов під час визначення функціональних зон;

5) установлення для кожної зони дозволених і допустимих видів використання територій для містобудівних потреб, умов та обмежень щодо їх забудови.

6) узгодження меж зон з межами територій природних комплексів, смугами санітарно-захисних, санітарних, охоронних та інших зон обмеженого використання земель, червоними лініями;

7) відображення меж прибережних захисних смуг та пляжних зон водних об’єктів.

При розробленні зонінгу враховуються генеральні плани населених пунктів Лази, Округла; “Схема планування території Закарпатської області”, розроблена ДП "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М. Білоконя", затверджена рішенням сесії Закарпатської обласної ради від 17.05.2013 №731 на розрахунковий період до 2031 року; Топографо-геодезичне знімання села Лази (М 1:2000), стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Умови для реалізації видів діяльності та об'єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються планом зонування відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Рішення, передбачені планом зонування, у наступних стадіях деталізуються у вигляді детальних планів території.

 

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

     Розроблення проекту “Плану зонування території сіл Лази та Округла... ” передбачає формування проектних рішень на всю територію вищезгаданих сіл. Рішення, прийняті у даному проекті, охоплюють усі види діяльності, які здійснюються або здійснення яких заплановане у перспективі на проектованій території.

   Що стосується окремих видів діяльності: для них законодавчо передбачено здійснення процедури ОВНС згідно ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд (у складі проектної документації) та Закону України Про оцінку впливу на довкілля.

Проектні рішення даного документу державного планування (ДДП) обумовлюються завданням на розроблення плану зонування, генерального плану проектованої території, державними інтересами. Таким чином Проект визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

Головними екологічними проблеми, що мають відношення до Проекту є: забруднення атмосферного повітря в результаті діяльності промислових підприємств та викидів автотранспорту; накопичення твердих побутових відходів та шляхи поводження з ними; забруднення поверхневих вод проектованої та прилеглої до неї території; затоплення території внаслідок паводкових явищ; недостатня кількість зелених насаджень загального та спеціального призначення та розвиток зеленого господарства; відсутність дієвих інженерно-технічних та фітомеліоративних заходів для попередження берегоруйнування.

Цілями охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, при реалізації проектних рішень є: зменшення забруднення повітряного басейну; покращення екологічного стану стану поверхневих вод; зменшення техногенного навантаження на ґрунтове середовище міста; збільшення кількості озеленених територій; створення передумов ефективного господарського використання земельних ресурсів населених пунктів та прилеглих територій.

4. Для досягнення цілей СЕО використовуються наступні вихідні дані:

1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Закарпатській області;

2. Статистичний щорічник Закарпатської області;

3. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту генерального плану:

- ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р.  N 3038-VІ із змінами;

- ЗУ «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 28.12.1998 р. № 2349;

 - Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. No 2768-ІІІ (із змінами);

- ЗУ "Про охорону атмосферного повітря";

- ЗУ "Про відходи";

- ЗУ "Про екологічну мережу України";

- ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

- інші законодавчих та підзаконні актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.

4. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.

5.Інші доступні джерела інформації.

5. Розгляд ймовірних екологічних наслідків

    Проектні рішення, прийняті у Плані зонування в певній мірі впливають на стан довкілля, у тому числі здоров’я населення та території з природоохоронним статусом.

   Реалізація проектних рішень, передбачених у даному документі державного планування, може мати вплив на складові навколишнього природного середовища: поверхневі води, атмосферне повітря, грунти та ландшафти.

 Ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення. Розроблення Стратегічної екологічної оцінки “Плану зонування території сіл Лази та Округла…” передбачає аналіз на оцінку ймовірних наслідків, а також ризиків, можливих у результаті реалізації проектних рішень на окремі складові довкілля, комплексні умови життєдіяльності та здоров’я населення.

 Ймовірні наслідки для територій з природоохоронним статусом. На території, яка знаходиться у зоні впливу сіл Лази та Округла,  присутні об’єкти природно заповідного фонду, які є складовими елементами Регіональної схеми формування екологічної мережі Закарпатської області. Під час виконання СЕО плану зонування здійснюватиметься оцінювання проектних рішень чинному природоохоронному законодавству.

Транскордонні наслідки на довкілля, в тому числі на здоров’я населення у транскордонних масштабах: проектні рішення документа державного планування не мають впливу на транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

6. Розгляд альтернатив, які необхідно розглянути, у тому числі якщо генеральний план не буде затверджено.

Не передбачаються.

7. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час розроблення СЕО плану зонування

Перевірка матеріалів Плану зонування на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі. Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території

8. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

З метою запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків реалізації проектних рішень, прийнятих документом державного планування, розглядаються перспективні приклади, запровадженні у інших містах Закарпатського регіону.

9. Пропозиції щодо структури та змісту Звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку Проекту визначається статтею 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” і складається з наступних розділів:

1. Зміст та основні цілі “Плану зонування території сіл Лази та Округла …” , його зв’язок з іншими документами державного планування;

2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану;

3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;

4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються проекту “Плану зонування території сіл Лази та Округла…”.

5. Зобов’язання/вимоги у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та інших рівнях, що стосуються визначеного проекту, а також шляхи врахування таких зобов’язань/вимог під час підготовки документа державного планування;

6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Проекту;

8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення;

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Проекту для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10. Розраховане на широку аудиторію резюме нетехнічного характеру звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту "Плану зонування території сіл Лази та Округла…”.

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до "Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки" у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої Заяви – обов’язково.

За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

11. Громадське обговорення Стратегічної екологічної оцінки до проекту "Плану зонування території сіл Лази та Округла орієнтовною площею 3050,4 га в межах планувальних утворень у складі виробничої, комунальної, житлової територій встановлених Генеральним планом цих населених пунктів” проводиться в порядку, визначеному Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" для містобудівної документації ( ст. 12, п. 10 ).

10. Орган до якого подаються зауваження і пропозиції:

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу Стратегічної екологічної оцінки Плану зонування надаються Тячівській міській раді:

адреса: 90500, Закарпатська обл., Тячівський р-н, м. Тячів, вул. Шевченка, буд. 2, телефон: 3-30-89, e-mail: tmr.mistobud@ukr.net.

відповідальна особа: начальник відділу містобудування та архітектури Тячівської міської ради - Бенчак Ігор Васильович

 

11. Терміни подання

15 діб з дня отримання Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки “Плану зонування території сіл Лази та Округла..” (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи переглядаєте ви YouTube -канал Тячівської громади?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь